Hanuman Chalisa Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||


బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ ||

చౌపాఈ


జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ||

సహస వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ||

ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తే కాంపై ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ||

సంకట సేఁ హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ||

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ||

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే ||

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సాద రహో రఘుపతి కే దాసా ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ||

అంత కాల రఘువర పురజాయీ |
జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ ||

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ||

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ |

Hanuman Chalisa Telugu Pdf

Download pdf

Hanuman Chalisa Telugu Download

hanuman chalisa telugu | hanuman chalisa in telugu | hanuman chalisa lyrics in telugu | hanuman chalisa pdf | hanuman chalisa pdf download

Download Lyrics

श्री हनुमान चालीसा | Hanuman Chalisa in Hindi

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *