Hanuman Chalisa in Tamil | ஹனுமான் சாலீஸா

Hanuman Chalisa in Tamil | தமிழ் பாடலில் ஹனுமான் சாலிசா

தோ3ஹா
ஶ்ரீ கு3ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர ஸுதா4ரி ।
வரணௌ ரகு4வர விமலயஶ ஜோ தா3யக ப2லசாரி ॥

பு3த்3தி4ஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார ।
ப3ல பு3த்3தி4 வித்3யா தே3ஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ॥

சௌபாஈ
ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான கு3ண ஸாக3ர ।
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக3ர ॥

ராமதூ3த அதுலித ப3லதா4மா ।
அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா ॥

மஹாவீர விக்ரம பஜ3ரங்கீ3 ।
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ3 ॥

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா ।
கானந குண்ட3ல குஞ்சித கேஶா ॥

ஹாத2வஜ்ர ஔ த்4வஜா விராஜை ।
கான்தே2 மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ॥

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீ நன்த3ன ।
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக3 வன்த3ன ॥

வித்3யாவான கு3ணீ அதி சாதுர ।
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ॥

ப்ரபு4 சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா ।
ராமலக2ன ஸீதா மன ப3ஸியா ॥

ஸூக்ஷ்ம ரூபத4ரி ஸியஹி தி3கா2வா ।
விகட ரூபத4ரி லங்க ஜலாவா ॥

பீ4ம ரூபத4ரி அஸுர ஸம்ஹாரே ।
ராமசன்த்3ர கே காஜ ஸம்வாரே ॥

லாய ஸஞ்ஜீவன லக2ன ஜியாயே ।
ஶ்ரீ ரகு4வீர ஹரஷி உரலாயே ॥

ரகு4பதி கீன்ஹீ ப3ஹுத ப3டா3யீ ।
தும மம ப்ரிய ப4ரத ஸம பா4யீ ॥

ஸஹஸ்ர வத3ன தும்ஹரோ யஶகா3வை ।
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட2 லகா3வை ॥

ஸனகாதி3க ப்3ரஹ்மாதி3 முனீஶா ।
நாரத3 ஶாரத3 ஸஹித அஹீஶா ॥

யம குபே3ர தி3க3பால ஜஹாஂ தே ।
கவி கோவித3 கஹி ஸகே கஹாஂ தே ॥

தும உபகார ஸுக்3ரீவஹி கீன்ஹா ।
ராம மிலாய ராஜபத3 தீ3ன்ஹா ॥

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீ4ஷண மானா ।
லங்கேஶ்வர ப4யே ஸப3 ஜக3 ஜானா ॥

யுக3 ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா4னூ ।
லீல்யோ தாஹி மது4ர ப2ல ஜானூ ॥

ப்ரபு4 முத்3ரிகா மேலி முக2 மாஹீ ।
ஜலதி4 லாங்கி4 க3யே அசரஜ நாஹீ ॥

து3ர்க3ம காஜ ஜக3த கே ஜேதே ।
ஸுக3ம அனுக்3ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥

ராம து3ஆரே தும ரக2வாரே ।
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி3னு பைஸாரே ॥

ஸப3 ஸுக2 லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா ।
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட3ர நா ॥

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை ।
தீனோஂ லோக ஹாங்க தே காம்பை ॥

பூ4த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை ।
மஹவீர ஜப3 நாம ஸுனாவை ॥

நாஸை ரோக3 ஹரை ஸப3 பீரா ।
ஜபத நிரன்தர ஹனுமத வீரா ॥

ஸங்கட ஸே ஹனுமான சு2டா3வை ।
மன க்ரம வசன த்4யான ஜோ லாவை ॥

ஸப3 பர ராம தபஸ்வீ ராஜா ।
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ॥

ஔர மனோரத4 ஜோ கோயி லாவை ।
தாஸு அமித ஜீவன ப2ல பாவை ॥

சாரோ யுக3 ப்ரதாப தும்ஹாரா ।
ஹை ப்ரஸித்3த4 ஜக3த உஜியாரா ॥

ஸாது4 ஸன்த கே தும ரக2வாரே ।
அஸுர நிகன்த3ன ராம து3லாரே ॥

அஷ்ட2ஸித்3தி4 நவ நிதி4 கே தா3தா ।
அஸ வர தீ3ன்ஹ ஜானகீ மாதா ॥

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா ।
ஸதா3 ரஹோ ரகு4பதி கே தா3ஸா ॥

தும்ஹரே பஜ4ன ராமகோ பாவை ।
ஜன்ம ஜன்ம கே து3க2 பி3ஸராவை ॥

அன்த கால ரகு4பதி புரஜாயீ ।
ஜஹாஂ ஜன்ம ஹரிப4க்த கஹாயீ ॥

ஔர தே3வதா சித்த ந த4ரயீ ।
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக2 கரயீ ॥

ஸங்கட க(ஹ)டை மிடை ஸப3 பீரா ।
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப3ல வீரா ॥

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ3ஸாயீ ।
க்ருபா கரஹு கு3ருதே3வ கீ நாயீ ॥

ஜோ ஶத வார பாட2 கர கோயீ ।
சூ2டஹி ப3ன்தி3 மஹா ஸுக2 ஹோயீ ॥

ஜோ யஹ படை3 ஹனுமான சாலீஸா ।
ஹோய ஸித்3தி4 ஸாகீ2 கௌ3ரீஶா ॥

துலஸீதா3ஸ ஸதா3 ஹரி சேரா ।
கீஜை நாத2 ஹ்ருத3ய மஹ டே3ரா ॥

தோ3ஹா
பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்க3ல்த3 மூரதி ரூப் ।
ராம லக2ன ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருத3ய ப3ஸஹு ஸுரபூ4ப் ॥

Hanuman Chalisa in Tamil pdf

Download pdf

Hanuman Chalisa in Tamil Image

Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil | Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil  | தமிழ் பாடலில் ஹனுமான் சாலிசா

Download lyrics

श्री हनुमान चालीसा | Hanuman Chalisa in Hindi

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Hanuman Chalisa in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa in Kannada | ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

Hanuman Chalisa in Bengali |  হনুমান্ চালীসা

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *