Hanuman Chalisa Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి || బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ || చౌపాఈ జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || రామదూత అతులిత బలధామా |అంజని పుత్ర పవనసుత నామా|| మహావీర విక్రమ బజరంగీ |కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || కంచన వరణ విరాజ సువేశా |కానన కుండల కుంచిత కేశా|| హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || శంకర సువన కేసరీ నందన |తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |రామలఖన సీతా మన బసియా|| సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |వికట రూపధరి లంక జరావా || భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ|| సహస వదన తుమ్హరో యశగావై |అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |నారద శారద సహిత అహీశా || యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |తీనోఁ లోక హాంక తే కాంపై || భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |మహవీర జబ నామ సునావై || నాసై రోగ హరై సబ పీరా |జపత నిరంతర హనుమత వీరా || సంకట సేఁ హనుమాన ఛుడావై |మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |అసుర నికందన రామ దులారే || అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || తుమ్హరే భజన రామకో పావై |జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || అంత కాల రఘువర పురజాయీ |జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || సంకట కటై మిటై సబ పీరా |జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ||…