Hanuman Chalisa in Malayalam | മലയാളത്തിൽ ഹനുമാൻ ചാലിസ

Checkout Hanuman Chalisa in Malayalam below Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics | മലയാളം വരികളിൽ ഹനുമാൻ ചാലിസ ദോഹാ ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി ।വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ॥ ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര ।ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ॥ ചൌപാഈ ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര ।ജയ കപീശ തിഹു…